Các loại cảm biến nhiệt độ

  • Cảm biến PT series
  • Cảm biến can nhiệt K – Thermocouple type K
  • Cảm biến can nhiệt J – Thermocouple type J
  • Cảm biến can nhiệt E – Thermocouple type E
  • Cảm biến can nhiệt N – Thermocouple type N