Cảm biến đo mức nước trong bể

  • Cảm biến đo mức nước dạng siêu âm ORION, HAWK
  • Cảm biến đo mức nước dạng thủy tĩnh của Dinel, Hawk
  • Cảm biến đo mức nước dạng điện dung

Chat với chúng tôi